Výpisy z evidence Rejstříku trestů

Občan České republiky, nebo cizinec s přiděleným rodným číslem mohou požádat kteréhokoliv notáře o vyhotovení výpisu z evidence Rejstříku trestů. Osoba, která žádá o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů, musí předložit platný doklad totožnosti. O výpis může požádat též zmocněnec, pokud předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (žadatele). Výpis z evidence Rejstříku trestů vyhotovený notářem je veřejnou listinou a je rovnocenný výpisu vydanému na pracovištích Rejstříku trestů.

V některých případech nelze žádost o vyhotovení výpis z evidence Rejstříku trestů vyřídit elektronickým přenosem dat. V takovém případě se musí žadatel se svou žádostí obrátit na příslušné pracoviště Rejstříku trestů.

Odměna notáře za vydání jednoho výpisu z evidence Rejstříku trestů je stanovena v souladu s položkou W. přílohy notářského tarifu ve výši 100,- Kč. Je-li notář plátcem daně z přidané hodnoty, připočte se k uvedené částce příslušná daň z přidané hodnoty.

Odměna notáře za vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů (notářský tarif)

(c) 2019 Notářská kancelář, JUDr. Lubomír Mika | Mapa stránek